مقایسه تبلیغات اینترنتی و تبلیغات سنتی

در جدول زیر ضمن مقايسه تبليغات اينترنتي با تبليغات سنتي، مزيتهاي تبليغ در اينترنت مشخص شده است.

تبليغات اينترنتي تلويزيون راديو روزنامه
سبك ارتباطي ارتباط دوطرفه و تعاملي ارتباط يك‌طرفه ارتباط يك‌طرفه ارتباط يك‌طرفه
دسترسي دسترسي ۲۴ ساعته برنامه زماني معين و زمان نمايش بسيار كوتاه برنامه زماني معين و زمان
پخش بسيار محدود
برنامه زماني معين و زمان
دسترسي بسيار محدود
بازار قابل دسترس مخاطبان جهاني مخاطبان منطقه‌اي مخاطبان منطقه‌اي مخاطبان محلي
فرايند مديريت فرايندهاي مديريت سيستماتيك براي تبليغ دهندگان، ناشران و شركتهاي
تبليغاتي
مديريت نيمه اتوماتيك يا دستي مديريت نيمه اتوماتيك يا دستي مديريت نيمه اتوماتيك يا دستي
پيوند مستقيم به ليست محصولات دارد ندارد ندارد ندارد
توانايي مبادله مستقيم محصول دارد ندارد ندارد ندارد
هدفگيري تبليغات هدفگيري ايستا و پوياي مشتري مبتني بر رضايت، اطلاعات شخصي، دسترسي
پويا و مبادله اطلاعات
فاقد هدفگيري سيستماتيك فاقد هدفگيري سيستماتيك فاقد هدفگيري سيستماتيك
ارزيابي عملكرد ارزيابي و سنجش اتوماتيك فاقد ارزيابي و سنجش عملكرد اتوماتيك و مستقيم فاقد ارزيابي و سنجش عملكرد اتوماتيك و مستقيم فاقد ارزيابي و سنجش عملكرد اتوماتيك و مستقيم
ردگيري تبليغات ردگيري اتوماتيك ردگيري بسيار محدود ردگيري بسيار محدود فاقد ردگيري
هزينه كم بسيار بال بال متوسط