بهینه سازی سایت

بهینه سازی سایت:‌ تحليل هاي SEO
آيا اين كار تاثيري دارد؟ بسياري از سازمان ها بهينه سازي موتور جستجو را تنها در يك قالب ممكن مي دانند : رتبه بندي. اما مسائل زيادي وجود دارد كه مي تواند منجر به موفقيت در اين حيطه گردد. در بحث SEO كارهايي بيش از تنها افزايش رتبه بندي مدنظر قرار دارد. بايد موفقيت در اين بحث از ابعاد ديگر نيز در نظر داشت. : رتبه بندي ، عدم ترافيك جستجو مبتني بر برند و ترافيك وارده از جانب موتور جستجوهاي مختلف. اين بسته مي تواند در دنبال نمودن مسائلي بيش از تنها يك رتبه به افراد كمك نموده و در نهايت به موفقيت در اين محدوده بيانجامد. به راحتي مي توان در رتبه خود را افزايش بخشيد. در صورتي كه در برابر كليدواژه يا عبارت خاصي ‌رتبه اول را داشته باشيد ، آيا بهينه سازي موتور جستجو با موفقيت همراه بوده ؟ لزوماً خير.
دقيقاً چه مسئله اي مي تواند به بهبود روند تجاري در SEO منجر شود؟ در بسته های ارائه شده ما به دنبال استانداردهاي مختلف SEO‌ در زمينه هاي مختلف هستيم :
• عدم ترافيك مبتني بر برند : چه مقدار از ترافيك دريافتي شامل نام شركت مي شود؟ اين مسئله بهترن مقياس براي موفقيت در بهينه سازي موتور جستجو محسوب مي گردد. حتي با بكارگيري كارآمدترين كليدواژه ها ، باز هم بخشي از ترافيك را از دست خواهيم داد. با مقايسه ترافيك جستجويي كه داراي تنها نام برند نباشد ، متوجه مطالبي كه كاربران دستيابي به آنها وارد سايت شما مي شوند ، خواهيد شد و در نتيجه مي توانيد در اين زمينه سايت خود را بهبود بخشيد.
• درصد ترافيك : يك روند موفق در SEO بايد با افزايش ترافيك سايت از جانب موتور جستجوهاي اصلي همراه باشد. به علت تاثيرگذارترين حالات در بازاريابي موتور جستجو و پرداخت بر كليك ، درصد بالاتر ترافيك موتور جستجو به معناي كاهش قيمت بازديدها خواهد بود.
• تبديل : در صورت ممكن ،‌تعداد بازديدكنندگاني كه از موتور جستجوها به سايت شما منتقل مي شوند را در نظر داشت. براي اين منظور مي توان با ايجاد عبارات مناسب ، تكميل فرم هاي ثبت نام يا دانلود فايل ،‌در اين مسير موفق تر گام نهاد. صرفنظر از اينكه مسئله فوق مقياس نهايي سنجش موفيت خواهد بود.
• رتبه بندي : همچنان رتبه بندي نيز مدنظر قرار دارد. بايد به روند كاري در موتور جستجوهاي اصلي توجه داشت (Google , Yahoo , MSN). گزارش هاي در اين زمينه مي توانيد دريافت نمائيد.
چشم انداز رقابتي تري در روند ارتقاي موتور جستجو را بايد در پيش گرفت و براي اين امر مي توان نتايج مختلف را با هم مقايسه نمود.