کلمات کلیدی نامرتبط

بیشتر این نوع Spam در یک حالت اتفاق می افتد :
صفحات دارای محتویات هرز و کلیدواژه های بیش از حد نامربوط برای محتویات مذکور.

ضرورتاً زمانی که یک نتیجه صفحه ی هرزی باشد که دارای متن /کلیدواژه غیر هرزنگاشت (وام ، گوشی موبایل ، آب و هوا و …) باشد که به مفهوم اصلی سایت مربوط نمی شوند ، بدیهی است که نباید در فهرست هرزنگاشت قرار گیرند. به طور معمول چنین نتایجی در EWOQ هر دو حالت Spam  و Porn را به خود اختصاص می دهند به این صورت که : Porn به علت هرزنگاشت بودن و Spam هم به علت عدم ارتباط با محتوای اصلی.

لینک ویژه :  جهت  بالا بردن آمار سایت خود اینجا  کلیک کنید