صفحات درگاه ارتباطی کم ارزش

درگاه های ارتباطی کم ارزش صفحاتی هستند که افراد را به درگاه برنامه های دیگری راهنمایی می کنند و برای این کار کمیسیون دریافت می کنند در حالی که محتوا یا خدمات بی ارزشی را برای کاربر به همراه دارند.  یک سایت قطعاً باید راه های درآمد داشته باشد و ما نیز تلاش می کنیم تا مواردی که این طور نیستند را شناسایی کنیم اما به هر صورت نباید به عنوان واسطه ای با دریافت کمیسیون نیز فعالیت داشت.
با بررسی مکانی که لینک های موجود در صفحه به آن ختم می شوند ، در صورتی که لینک ها شما را به برنامه ارتباطی راهنمایی کنند ، این مسئله نشانه محکمی از این است که این سایت ، یک سایت ارتباطی کم ارزش است.