گوگل و راهبردهای کیفیت|guidelines quality

سیستم رتبه بندی EWOQ توانایی توجه همزمان به چندین نظر درباره یک صفحه و تناسب بین جستجو و نتیجه آن را دارد و به منظور ثبت این نظرات ، از رتبه بندی و پرچم های علامتگذاری استفاده می کند. یکی از این علائم نشان دهنده Spam می باشد. به عنوان مثال ، صفحه نتایجی را به زبان دیگر در نظر بگیرید : در صورتی که بتوانید از برخی تکنیک های فریبنده که به عنوان یک اسپم شناخته می شوند ، استفاده کنید ، قادر خواهید بود تا صفحاتی به زبان های دیگر را هم رتبه بندی نمائید و از ایجاد علامت Spam برای آنها جلوگیری به عمل آورید.
راهنمای شناسایی Spam دقیقاً بر اساس( guidelines quality ) راهبردهای کیفیت گوگل انجام می پذیرد. بخش راهبردهای کیفیت یک جزء جدانشدنی از اطلاعات درباره طراحی وب هستند که توسط گوگل برای صاحبان سایت ها ایجاد شده است. می توانید این راهبردها را  در آدرس http://www.google.com/webmasters/guidelines.html#quality مشاهده نمایید چون باید متن اصلی و مفهوم این سیاست ها را درک نمائید.
خصوصاً به موارد زیر توجه داشته باشد :
• تمایز بین صفحات و عناصر صفحات ، برای مشاهده افراد و تشخیص روبوت موتور جستجو طراحی و تنظیم شده اند.
• لیست مشخص شده از تکنیک های خاص برای سایت هایی که از جانب گوگل ممکن است مورد “تنبیه” واقع شوند.

باید توجه داشت که راهنمای شناسایی Spam فرد را قادر خواهد ساخت تا برخی (نه همه) انحرافات از دیدگاه های خاص و قوانین پایه ای لیست شده برای صاحبان سایت ها در راهبرد کیفیت را شناسایی نماید.